FŐEGYHÁZMEGYEI KARITÁSZ KÖZPONT EGER az Egri Főegyházmegye hivatalos karitász szervezete.

 „A 80 éves Katolikus Karitász a katolikus egyház hivatalos segélyszerve, a keresztény humanizmus egyik legszebb megvalósulása.

Olyan értékeket hordoz egyházunkban, amelyeket a Krisztus iránti elkötelezett szeretet hat át.

Nagy szükség van az Egri Főegyházmegyében is arra, hogy minden egyházközségben megalakuljanak a karitász csoportok, a meglévők pedig megerősödjenek.”

(részlet Dr. Ternyák Csaba érsek úr 2012. újévi körleveléből)

Működési területe az Egri Egyházmegye területe: Heves megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye és Jász-Nagykun-Szolnok megye keleti fele.

A Katolikus Karitászban az Egyházmegyei Karitász Központok a területükön élőket segélyezik, így az Egri Karitász Központ is az Egri Egyházmegye területéről fogad kérelmeket.

A segítő tevékenységet 65 településen a Plébániai Karitász Csoportok végzik, az Egri Karitász Központ segíti őket a segélyezésben és a karitász életben, illetve az egyházmegye egész területén segít. A Miskolci KaritászPont (Miskolc, Király u 5/A Szinva park) Miskolc városban segít.

Karitász önkéntesek csoportképe /Egyházmegyei Karitász Találkozó – Eger, 2016

Miskolc KaritászPont

Egri Karitász Központ munkatársai

A karitász munka területei

A rászorulók csoportjai:  az alább felsorolt rászorulói csoportok lefedik az egész társadalmat, különösen a rászorultság szempontjából.

A család az élet színtere, ezért fontos, hogy a családjaink stabilak és boldogok legyenek. A Nemzet akkor lesz erős és boldog, ha stabil és boldog családokból áll. Ezért fontos, hogy a Nemzet is támogassa a családokat.

A többi rászoruló csoport a családban élve kerül speciális helyzetbe, vagy a családból kikerülve lesz rászoruló. Ezek, az alábbiak:

 1. Családok.
 2. Idősek és betegek.
 3. Fogyatékkal élők
 4. Szenvedélybetegek
 5. Hajléktalanok
 6. Nemzeti kisebbségek
 7. Menekültek
 8. Katasztrófák áldozatai

A SEGÉLYEZÉS

A segélyezés anyagi alapját az Egri Egyházmegye és a támogatóink adománya biztosítja, tehát amikor segítünk, az egyház nyújt segítséget. A segélyek a NAV rendelkezése alapján adókötelesek, kivéve, ha a kérelmező hivatalos okmányokkal is igazolja, hogy rászoruló.

Az kaphat segítséget, aki:

 • írásban nyújtja be a kérelmét (posti úton: 3300 Eger, Szaicz Leó u. 7.; E-mailen: eger.caritas@gmail.com);
 • Krízis Adatlapot küldünk, amit hiánytalanul kitölt, igazolásokat csatolja és 20 napon belül visszaküldi;
 • ha minden okirat beérkezett, akkor elbírálásra kerül a kérelem;
 • a segítség nem készpénz, hanem természetbeni juttatás (rezsi befizetés, gyógyszer-és gyógyászati segédeszköz támogatás, élelmiszer, ruha, stb.)
 • a segítés feltétele, hogy a kérelmező is bizonyítsa – a kapott feladat elvégzésével -, hogy ő maga is megtesz mindent a helyzetének a javításáért.

A Caritas/Karitász a Katolikus Egyház HIVATALOS SEGÉLYSZERVEZETE, szervezeti felépítésének megfelelően van jelen a világban:

a világegyházban legfőbb vezetője a Római Pápa, az egyházmegyékben a megyéspüspök, az egyházközségekben pedig a plébános. A Karitász önkéntesekből és hivatásos munkatársakból áll, akik teszik a jót az evangélium szellemében.

A Karitász az Egyházzal egyidős, a Katolikus Egyház hivatalos segélyszervezete, amely a világ minden táján az evangélium szellemében teszi a jót, segít a rászorulókon. Egyházunk minden történelmi korban igyekezett megvalósítani az evangéliumi szeretetparancsot, felkarolta a szegényeket, betegeket, bajbajutottakat. Az első Karitász szervezet a Diakónusi testület volt, amit az első Pünkösd után azért alapítottak meg az apostolok, mert az igehirdetés óriási feladata mellett nem jutott idő a szegények gondozására. Ezért külön testületet hoznak létre (ApCsel 6,1-6), hogy ők kifejezetten a szegényeket szolgálják.

Az Egyház kétezer éves történelmében nagy szentek mutatták az utat életük példájával az egyház karitatív szolgálat: Szent Lőrinc diakónus vértanú, Assisi Szent Ferenc, Néri Szent Fülöp, Páli Szent Vince, Bosco Szent János, Szent Kalkuttai Teréz anya és Árpád-házi Szent Erzsébet – akit Magyarországon a Karitász védőszentjeként tisztelünk- és még számos ismert és ismeretlen jótékonykodó szentéletű ember.

A Karitász nem egy segélyszervezet a sok közül, megvalósítja az Egyház tanítását, melyre a keresztségben mindnyájan küldetést kaptunk: a szeretetet tettekkel és életünk példájával hirdetni!

A felebaráti szeretet forrása az Isten ember felé megnyilvánuló szeretete.  A Biblia sok helyen beszél a szeretetről, tökéletes megvalósításáról az evangéliumokban halljuk Jézus tanítását. Az utolsó ítéletről szóló példázatban az ítélet alapjaként Jézus az irgalmasság testi cselekedeteit sorolja fel:

Amikor az Emberfia eljön az ő dicsőségében összes angyalának kíséretében, és helyet foglal dicsőséges trónusán, akkor minden nemzet összesereglik előtte, ő pedig elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kosoktól; a juhokat a jobbjára állítja, a kosokat pedig a baljára. Azután a király így szól a jobbján állókhoz: „Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot! Mert éhes voltam és ti ennem adtatok; szomjas voltam, és ti innom adtatok; idegen voltam, és ti befogadtatok; ruhátlan voltam, és ti betakartatok; beteg voltam, és ti fölkerestetek; börtönben voltam, és ti meglátogattatok!” 

 Erre megkérdezik tőle az igazak: „Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enni adtunk volna neked, vagy szomjazni, hogy inni adtunk volna? Mikor láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna, vagy ruhátlanul, hogy betakartunk volna téged? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy meglátogattunk volna?” Akkor a király így felel: „Bizony, mondom nektek: Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek!”(Mt 25,31-40)

UJJÁSZERVEZETT KARITÁSZ

AZ EGRI FŐEGYHÁZMEGYÉBEN

Dr. Seregély István érsek 1991. december 28.-án alakította meg az egyházmegyében a Karitászt.

Első igazgatója Ács István segédpüspök volt 1993-ig. Az alapítástól kezdve a Karitász minden évben a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódón szeretetcsomagot állít össze és juttat el rászoruló családoknak, időseknek.

Jéger Károly apát-plébános 1994 – 2008-ig végezte az igazgatói feladatokat.

1994-ben megalakult a Karitász Iroda, melynek első vezetője Daru Péterné Kati volt. Fiatalon meghalt, utóda 1997. november 1-től Guba Lászlóné Marika lett. A Karitász Iroda koordináló, kapcsolattartó tevékenységével segít az önkéntes karitász munkatársakkal dolgozó csoportoknak. A csoportok számára minden évben kiírt pályázat útján juttatja el a Szent Erzsébet napi gyűjtés csoportokat illető hányadát, ami a segítő munka anyagi forrásának egy jelentős részét adja.

A Karitász 1998-ban lett fenntartója a Jász-Nagykun-Szolnok Megye közigazgatási területén – Nagyivánban működő Szent József Idősek Otthonának. Itt jelentős fejlesztések következutében sikerült egy teljesen új épületegyüttest létrehozni, a meglévő plébánia épületben működő részt pedig korszerűsíteni. Ennek eredményeképpen 82 idős ember bentlakásos gondozását végzik.

1998. június 26-án Egerben a Kolozsvári úti egyházmegyei épületben létrejött a RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat, melynek első vezetője Godó János volt. Az indulásnál Eger Megyei Jogú Várossal kötött feladatátvállalási szerződés keretében a működéshez évenként anyagi segítséget kaptunk . Lehetőség adódott egy új épület kivitelezésére, melyben többféle tevékenység végzésére nyílt lehetőség. A 2005-ben átadott épületben működik a szenvedélybetegek nappali ellátója, itt valósul meg a közösségi és az alacsonyküszöbű ellátás.

Az 1998-ban pusztító kárpátaljai árvíz kapcsán több mint 80 kamionnyi szállítmányt küldött karitász szervezetünk az árvíz sújtotta helyekre.

A Passaui Caritas szervezetével közösen 1993-ban megindult egy új magyar iskola építése Tiszaújlakon. Ez igen nagy kihívást jelentett, így több más segíteni akaró ember és szervezet is csatlakozott az építkezéshez, melynek eredményeképpen felépült az iskola, mely 250 gyermeknek adja meg a tanuláshoz méltó körülményeket.

2006-ban a karitász fenntartásába került a Stella Katolikus Egyházi Üdülő Mátraszentimre – Bagolyirtáson. Az üdülő azóta számtalan rászoruló gyermek számára rendezett tábor helyszíne lett.

Az egri Karitász Központ 2007-től résztvevője az EU élelmiszersegély programnak, melynek keretében a helyi önkormányzatokkal és civil szervezetekkel együttműködve a karitász önkéntesei gondoskodnak arról, hogy az adomány azokhoz jusson el, akiket valóban megillet.

2008 augusztus 1.-el Ternyák Csaba egri érsek Árvai Ferenc érseki tanácsost, siroki plébánost nevezete ki az Egyházmegyei Karitász élére.

Ternyák Csaba érsek úr egy krízis-segélyalapot hozott létre azért, hogy a válságos helyzetbe került családok gondjain enyhíteni tudjon a Karitász. Annak érdekében, hogy a lehető legjobb helyekre kerüljön a pénz, az egyházmegye karitász csoportjainak vezetői segítenek a rászorulók felkutatásában.

A Karitász minden évben lelkigyakorlatot szervez önkéntes munkatársai számára. A két napos lelkigyakorlatra nagy szükségük van a karitász önkénteseinek, hogy növekvő feladataikat megfelelően tudják ellátni. Nyaranta tíz héten át  200 diákot üdültet Egerben a Karitász Központ a saját épületében. A gyerekeket az egyházmegyékben működő karitász csoportok küldik.

2010-ben indult útjára először egyházmegyénkben a NAGYBÖJTI TARTÓSÉLELMISZER GYŰJTÉS  a templomokban, következő évtől már országos akcióként szerepelt.

2010 tavaszán a folyók áradásai óriási pusztítást végeztek Észak-Magyarországon, a Sajó, a Hernád és a Bódva menti településeken. Szervezetünk az első perctől nagy erőkkel volt jelen a katasztrófa sújtotta helyszíneken. Családok ezreit láttuk el tartós élelmiszerrel, ivóvízzel, takarókkal, tisztítószerekkel, gyógyszerekkel, az újjáépítés során építőanyaggal és felszereléssel, valamint bútorokkal és háztartási felszerelésekkel. A szervezet munkatársai és önkéntesei megfeszített erőkkel dolgoztak az újjáépítésen, 530 családi ház felújítását segítették. Az árvíz miatt sok család került nehéz anyagi helyzetbe, és a hideg beálltával csak nehezen, segítséggel tudtak tűzifához jutni. Felsőzsolcán, Ónodon és Sajóládon 1,5 millió forint értékben közel 50 tonna tűzifát osztottunk szét.

A 2010 őszén a szervezet aktívan részt vett a devecseri iszapkatasztrófa helyszínén végzett munkájában. Árvai Ferenc igazgató atya a katasztrófa kezdetétől egy hónapon keresztül a helyszínen segített a kármentés és segélyosztás irányításában, valamint az önkéntes segítők munkájának összehangolásában. 2011 nyarán pedig két alkalommal is vendégül látták a Mátrában az iszapkatasztrófát szenvedett Devecser általános iskolásainak egy csoportját.

2012

 1. május 19. Jubileumi Egyházmegyei Karitász Találkozó Egerben, amikor is a Katolikus Karitász alapításának 80., egyházmegyei karitászunk 20. évfordulóját ünnepeltük.
 2. júliusában Abádszalók jégverés katasztrófánál segítettünk,

Ebben az évben indult el a Karitász Konyha Egerben, ahol is naponta 50 rászoruló számára biztosítunk kétfogásos meleg ételt.

2012 január óta működik az  IDEIGLENES KRÍZISMELEGEDŐ, ami azóta is minden évben a rendkívüli hidegben befogadja a hajléktalanokat.

2012-ben alkul meg egyházmegyénkben a CARITAS JUNIOR, ami azóta országos mozgalommá nőtte ki magát.

2013

2013-ban indult el egyházmegyénkben először az ÖNGONDOSKODÓ HÁZTARTÁSOK  VETŐMAG PROGRAM,  ami mára országos akció lett.

2013-ban A Richter skála szerinti 4,8-as erősségű földrengés rázott meg több heves megyei települést április 23-án éjjel. Az epicentrum Tenk község alatt volt. Az egyházmegyei Katolikus Karitász számos épület helyrehozásában vállal szerepet.

2014

2014: Jégverés katasztrófánál segítettünk Tornanádaska települése közel 30 lakóház rendbehozatalánál és a melyszegénységben élő családok segélyezésében.

2014 ÉVI KARITÁSZMUNKA AZ EGRI FŐEGYHÁZMEGYÉBEN:

2015

2015-ben a RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 15 éves jubileumát ünnepeltük,  már az újonnan kiegészült épületben.

2015 ÉVI KARITÁSZMUNKA AZ EGRI FŐEGYHÁZMEGYÉBEN:

2016

 1. május 13: Jubileumi Egyházmegyei Karitász Találkozó Egerben, amikor is a Katolikus Karitász alapításának 85. , egyházmegyei karitászunk 25. évfordulóját ünnepeltük.

Eben az évben kezdődött el egyházmegyénkben az ÖNGONDOSKODÓ SZÉP OTTHONOK PROGRAM, ami mára országos akcióvá nőtte ki magát.

Ebben az évben születik meg a Young Caritas Hungary, ami a Caritas Junior középiskolás korosztályának az új elnevezése.

2016 ÉVI KARITÁSZMUNKA AZ EGRI FŐEGYHÁZMEGYÉBEN:

2017

2017: Jégverés katasztrófánál segítettünk Halmaj településen 28 lakóház helyreállításánál.

Hála és köszönet a közös eredményekért, amit minden karitászban segítő testvéremmel és az adományokkal támogatókkal együtt értünk el!


Karitász csoportjaink száma:

65  Plébániai Karitász Csoport

Karitász önkénteseink létszáma:

 890 fő

AZ ÖN SEGÍTSÉGÉRE IS SZÜKSÉG VAN!

1356 – HÍVJON, HOGY SEGÍTHESSÜNK!